Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Galaton Straat- Natuursteen B.V. te Wijchen(NL)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten verricht door: GALATON STRAAT NATUURSTEEN B.V., gevestigd te Wijchen, hierna te noemen: “Galaton”, gedaan of geleverd aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, hierna te noemen: ‘wederpartij’, behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door Galaton schriftelijk zijn bevestigd.

1.2 De algemene voorwaarden van Galaton zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, tenzij Galaton uitdrukkelijk en schriftelijk met deze algemene voorwaarden van de wederpartij heeft ingestemd. Galaton kan nimmer geacht worden stilzwijgend met (algemene) voorwaarden van de wederpartij of derde(n) te hebben ingestemd.

1.3 Indien één of meerdere (delen van) bepalingen uit deze overeenkomst in strijd blijken te zijn met (alsdan) geldende (dwingend)rechtelijke bepalingen en deze derhalve niet meer gelden, dan wel nietig of vernietigbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige in deze voorwaarden vastgelegde bepalingen.

 

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Galaton geschieden vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door Galaton. Galaton heeft derhalve immer het recht een offerte, aanbod of voorstel in te trekken, een en ander tot uiterlijk drie werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij.

2.2 Een opdracht geldt niet eerder als aanvaard door Galaton, en derhalve komt een overeenkomst niet eerder tot stand, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door Galaton, hetzij nadat Galaton een of meer handelingen heeft verricht  overeenkomstig een opdracht van de wederpartij.

2.3 De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van Galaton indien hij niet binnen vier werkdagen na datum van opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Galaton.

2.4. De wederpartij is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij de overeenkomst rechtsgeldig annuleert, rust op de wederpartij de verplichting om aan Galaton te vergoeden de door Galaton in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade, onverminderd het recht van Galaton tot ontbinding van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding.

2.5 Specificaties, omschrijvingen, aanduidingen en anderszins kenmerken van te leveren zaken in offertes, aanbiedingen, folders enz. dienen als benaderende aanduidingen / omschrijvingen te worden beschouwd. Tenzij bepaalde kenmerken uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd kunnen door de wederpartij aan deze benaderende aanduidingen / omschrijvingen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3: Levering

3.1 De levering van de zaken door Galaton vindt plaats op het adres van de wederpartij op de tussen partijen overeengekomen leveringsdatum, vermeld op de opdrachtbevestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.

3.2 Galaton is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de wederpartij aan Galaton geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van de door de wederpartij geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Galaton van de reden van het retourneren.

3.3 Indien de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, bewaart – indien en voor zover mogelijk – Galaton de zaken tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden, met dien verstande dat de wederpartij Galaton alle door haar als gevolg van het niet op het tijdstip kunnen verrichten van de prestatie geleden schade zal vergoeden, zulks onverminderd het recht van Galaton de overeenkomst wegens niet nakoming door de wederpartij op enig moment te ontbinden.

Vanaf het tijdstip, waarop de wederpartij de zaken in ontvangst had behoren te nemen, zijn de zaken (in afwijking van het bepaalde in artikel 3.4.) in die gevallen voor rekening en risico van wederpartij; terwijl de wederpartij gehouden is Galaton de kosten van bewaring en transport te vergoeden.

3.4 Het risico voor de zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat de wederpartij of diens hulppersoon daarover de feitelijk beschikkingsmacht heeft. Dit geldt tevens voor het eigendom van de zaken, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 7.1.

3.5 Eventuele (on)kosten die op verzoek van de wederpartij moeten worden gemaakt kunnen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

3.6 Indien de transporteur van of ingeschakeld door Galaton wordt gesommeerd op een plaats te lossen, welke door de transporteur niet akkoord wordt bevonden, maar toch op aandringen van de wederpartij op deze plek wordt gelost, gaat de verantwoordelijkheid over naar de wederpartij. Eventuele schade dan wel reclames hieruit voortkomend kunnen niet op Galaton worden verhaald.

3.7 Genoemde of overeengekomen levertijden kunnen door de wederpartij niet worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de genoemde of overeengekomen levertijden kan evenmin leiden tot schadeplichtigheid aan de zijde van Galaton of tot het recht aan de zijde van de wederpartij om de overeenkomst met Galaton geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de op wederpartij rustende verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 4: Reclame

4.1 De verantwoordelijkheid van de controle op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde zaken berust bij de wederpartij. De controle wordt geacht bij aflevering door de wederpartij te zijn uitgevoerd.

4.2 Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de levering schriftelijk te worden gemeld. Overige reclames moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk (per brief of email) aan Galaton worden gemeld.

4.3 Indien de geleverde zaken reeds zijn verwerkt wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

4.4 Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuringen of reclame.

4.5 Kleurverschillen in de productie zijn niet geheel uit te sluiten en kunnen derhalve geen grond zijn voor weigering van de producten, vergoeding of vermindering van de verkoopprijs. Fotografische weergave van de producten is niet bindend voor de uiteindelijke kleurstelling. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten, vergoeding of vermindering van de verkoopprijs.

 

Artikel 5: Prijs

5.1 De prijs bestaat uit de koopprijs van de zaken en de kosten van verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs is exclusief de omzetbelasting en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs wordt derhalve nog vermeerderd met omzetbelastingen en eventuele overige door de overheid opgelegde heffingen.

5.2 Galaton is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van de door Galaton te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling van de koopprijs, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats. Nieuwe klanten dienen eenmalig voorafgaand aan levering hun factuur te betalen.

6.2 Indien er gerede twijfel bij Galaton bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij is Galaton bevoegd de levering van de zaken uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

6.3 Galaton is immer, dus ook indien contractueel anders is overeengekomen, bevoegd voorafgaand aan levering volledige of gedeeltelijke betaling van de koopprijs en / of andere openstaande bedragen te verlangen. Galaton is derhalve bij niet tijdige en / of niet volledige betaling van het door Galaton genoemde deel van de koopprijs bevoegd in dergelijke gevallen de levering op te schorten of zelfs te annuleren, waarbij de wederpartij gehouden zal blijven de koopprijs te voldoen.

6.4 Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste factuur.

6.5 Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt is hij, enkel voor zover nodig na daartoe door Galaton in gebreke te zijn gesteld, in verzuim en gehouden aan Galaton alle in deze voorwaarden opgenomen kosten te vergoeden alsmede een

contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het niet betaalde deel van het op de factuur genoemde factuurbedrag, zulks met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, dan wel vanaf het moment dat een vereiste ingebrekestelling heeft plaatsgevonden, dan wel vanaf het moment dat hij in verzuim is.

6.6 De wederpartij is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover Galaton op te schorten om welke reden dan ook. Het is de wederpartij evenmin toegestaan de koopprijs of andere betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden te verrekenen met beweerdelijk door hem nog te ontvangen betalingen van Galaton. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst met Galaton te ontbinden indien hij in verzuim is.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Galaton behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde zaken voor tot het moment van algehele betaling van de betreffende zaken door de wederpartij.

Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens Galaton heeft voldaan, blijft Galaton onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij nog aanwezig zijnde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere acties jegens de wederpartij.

7.2 Zolang Galaton enige vordering, uit welke hoofde ook, op wederpartij heeft openstaan is het de wederpartij niet toegestaan om over door Galaton geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, dan nadat Galaton daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar goedkeuring heeft gehecht.

7.3 De wederpartij is gehouden de door Galaton geleverde en door de wederpartij nog niet (geheel) betaalde zaken als een goed huisvader te bewaren.

 

Artikel 8: Garantie

8.1 Galaton staat in voor de door haar aangeboden kwaliteit (afhankelijk van de aard) van de door haar geleverde zaken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op het moment van de aflevering voor zover de door Galaton geleverde zaken op oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de wederpartij, met inachtneming van de normale gebruiksvoorschriften c.q. de gebruiksmogelijkheden van de zaken, dit alles aangevuld met eventuele uitdrukkelijk aangegeven verwerkingsvoorschriften die op verpakking zijn aangegeven.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Indien de levering van de goederen door overmacht meer dan twee maanden, te rekenen van de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn ontbonden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst. Galaton is alsdan niet gehouden enigerlei schade, die de wederpartij hierdoor heeft geleden, te vergoeden.

9.2 Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan twee maanden, dan staat het de wederpartij vrij om de reeds geleverde zaken te behouden en is alsdan gehouden de daarvoor verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan te voldoen dan wel indien de geleverde zaken ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende zaken van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, mits hij de geleverde zaken aan Galaton retourneert in de staat waarin Galaton de zaken aan wederpartij heeft geleverd, en hij alle kosten die Galaton ter zake heeft gemaakt vergoedt. Galaton verplicht zich in dat geval de prijs voor zover deze is voldaan, na aftrek van de gemaakte kosten aan de wederpartij te restitueren.

 

Artikel 10: Ontbinding

10.1 De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Galaton  zal wegens de beëindiging van de overeenkomst om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd zijn.

10.2 De wederpartij is gehouden alle door Galaton ten gevolge van de ontbinding geleden schade te voldoen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Galaton sluit uitdrukkelijk alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens wederpartij en derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Galaton. Niet tegenstaande het vorenstaande zal Galaton nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. Galaton kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade, in de meest brede zin des woords.

11.2 Indien, ondanks het bepaalde in artikel 11.1, (in rechte) tot een vaststelling van aansprakelijkheid wordt gekomen, is de aansprakelijkheid, althans de verplichting tot vergoeding van schade, van Galaton uit welke hoofde dan ook beperkt tot maximaal het bedrag van de koopprijs betrekking hebben op de zaken waarop de aansprakelijkheid is gestoeld. Galaton kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de betreffend koopprijs te boven gaat, tot welk bedrag Galaton mitsdien haar aansprakelijkheid beperkt.

11.2 Onverminderd het in punt 11.1 bepaalde vrijwaart de wederpartij Galaton voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid voor door de wederpartij aan derden geleverde zaken, die mede bestaat uit de door Galaton aan de wederpartij geleverde zaken, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door Galaton geleverde zaken.

 

Artikel 12: Toepasselijke recht

12.1 Op alle overeenkomsten die Galaton aangaat is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd en beslecht door de arrondissementsrechtbank Gelderland, locatie Arnhem, dit onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter in geval van voorlopige voorzieningen en / of conservatoire en / of executoriale maatregelen.

12.2 Bij strijdigheid tussen de originele voorwaarden in de Nederlandse taal en door Galaton eventueel verstrekte vertalingen hiervan of bij verschillen in uitleg tussen de voorwaarden in de Nederlandse taal en de vertaling daarvan, geldt de uitleg die redelijkerwijs aan de Nederlandse versie gegeven mag worden.

 

Artikel 13: Incassokosten

13.1 Alle kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, zowel rechtelijk als buitenrechtelijk, welke door Galaton worden gemaakt, teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij en zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen is gesteld van een advocaat en of incasseur ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is. De buitengerechtelijke (incasso) kosten belopen in ieder geval 15% van het factuurbedrag, doch tevens het meerdere indien Galaton aantoont meer incassokosten te hebben gemaakt, een en ander met een minimum van € 250,-.

 

Artikel 14: Deponering

14.1 Deze algemene voorwaarden van Galaton Straat- Natuursteen B.V. te Wijchen (kvknr. 52102920) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aldaar op te vragen. Deze voorwaarden staan eveneens vermeld op de website www.galaton.nl.

Back to top